LAU logo

Samværspolitik

Liberal Alliances Ungdoms Samværskodeks

Liberal Alliances Ungdom skal være et sikkert og trygt sted for alle uanset køn, alder, seksualitet, handikap, etnicitet eller religion. Det gælder både under politiske diskussioner og til fester og andre arrangementer i Liberal Alliances Ungdom både nationalt og lokalt. Vi tolererer derfor ikke nedgørende sprogbrug eller adfærd. For at sikre os at Liberal Alliances Ungdom er netop det gennemgår vi i dette papir hvad Liberal Alliances Ungdoms samværspolitik er, hvad vores regler er, og hvad lovgivningen siger, og hvordan vi skal forholde os til dette.

Samværspolitikken kan også gælde interaktioner mellem LAU-medlemmer i andre regi i særlige tilfælde. Alle sager behandles individuelt.

Et trygt miljø, hvor man bliver accepteret, har en følelse af at høre til, hvor man indgår i et fællesskab, og hvor man passer på hinanden, bliver skabt af foreningens formelle og uformelle rammer. Det bliver også skabt af et lederfællesskab, hvor svære samtaler om besværlige emner ikke er tabubelagte, og hvor medlemmernes samvær er sat højt på dagsordenen.
Alle medlemmer, ansatte og frivillige skal have kendskab til samværspolitikken. Nye medlemmer bør derfor oplyses om samværspolitikken af deres lokalformand ved førstkommende arrangement og ansatte bør oplyses om samværspolitikken af Forretningsudvalget. Alle medlemmer vil løbende blive påmindet om samværspolitikken til fx nationale arrangementer.
Nogle gange bliver mistanke og bekymringer til sladder og rygter i foreninger med mange jævnaldrende medlemmer. Derfor er det et fælles ansvar at håndtere sladder og rygter. I LAU har vi en kompetent instans, medlemmer kan gå til, hvis de oplever at blive krænket eller har mistanke om at andre har oplevet krænkende adfærd.
Såfremt du har mistanke om krænkende adfærd i foreningen og mellem medlemmer af foreningen har du en meldepligt til Forretningsudvalget, som efterfølgende har en pligt til at behandle det. Du har altid mulighed for at komme til tillidspersoner såsom din lokalformand eller landsledelsen i Liberal Alliances Ungdom, såfremt du har en udfordring eller et problem du ønsker håndteret.
I Liberal Alliances Ungdom går vi ind for en sund og ansvarlig festkultur. Dette betyder, at der til alle nationale arrangementer vil være alkoholfrie alternativer fx sodavand eller alkoholfrie øl, og det er til hver en tid helt okay ikke at ville drikke alkohol.
Til alle nationale arrangementer og større lokale arrangementer har vi ædruvagter, man kan gå til, hvis man har brug for hjælp med det mindste, og som kan hjælpe uanset alkoholindtag. Ædruvagterne præsenteres ved arrangementets start og kan kendes på deres gule badge.
Vi accepterer ikke euforiserende stoffer til arrangementer med Liberal Alliances Ungdom både nationalt og lokalt. Dette vurderes i Forretningsudvalget fra sag til sag og håndteres derefter.
Til vores weekendarrangementer er der ikke kønsopdeling på hverken sovesale eller toiletter. Dog er der kønsopdelte badefaciliteter. Ønsker man særlige sove- eller badeforhold eksempelvis individuel badetid, kan man informere arrangørerne om dette på forhånd og de vil forsøge at imødekomme ønskerne.
Til de fleste nationale arrangementer tilbydes der fællesspisning. Har du allergener, intolerancer, særlig diæt eller andet skal dette orienteres til arrangørerne ved tilmelding til det pågældende arrangement.
I en ungdomsforening vil der naturligt opstå romancer og forhold medlemmerne imellem. Dog er det vigtigt, at der samtykkes fra begge parter. Der kan opstå skæve magtforhold mellem parterne, hvorfor det hurtigt kan blive en gråzone at være i. Det er vigtigt at huske på, at det altid er den ældre i en relation eller den med mest magt, der har det overordnede ansvar. Derfor håndterer vi sager ud fra deres konkrete omstændigheder og hensyn, og der vil på den baggrund være forskellige udfald heraf.
Det skal altid være en god oplevelse for de yngre at være en del af Liberal Alliances Ungdom. Derfor skal der tages ekstra hånd om de yngste i Liberal Alliances Ungdom og de ældre medlemmer i foreningen, skal være opmærksomme på, at der ofte er yngre deltagere med til fester. Alle under 16 år fremvise forældreunderskrift til alle nationale arrangementer, hvis de skal kunne få serveret øl/cider og får ikke serveret stærk alkohol. Alle under 18 år skal fremvise forældreunderskrift til alle nationale arrangementer, hvis de skal kunne få serveret stærkere alkohol. Derudover skal alle under 18 år, der deltager til vores fester, informeres om vores samværspolitik samt om ædruvagterne og tillidspersonerne, så de altid har nogen at gå til.
Forretningsudvalget har intern meldepligt såfremt man bliver opmærksom på brud på samværskodeks blandt medlemmer. Alt efter sagens omstændigheder og hensyn, vil der på den baggrund være forskellige udfald.

Såfremt sagen er i alvorlig karakter, behandles den af Forretningsudvalget på lukkede punkter. Lukkede punkter er udenfor referat og behandles fortroligt.

Forretningsudvalget er opmærksomme på, at der i en forening med sociale fællesskaber er en risiko for inhabilitet blandt Forretningsudvalgsmedlemmerne i behandlingen af sager. Derfor er det nødvendigt for ethvert FU-medlem at forlade lokalet og ikke deltage i behandlingen, hvis vedkommende er inhabil i en sag. Det gælder f.eks. meget nære relationer med involverede eller anden indblanding i sagen.
Foreninger med aktiviteter for børn under 15 år skal indhente børneattest, inden de ansætter nye medarbejdere eller frivillige, hvis personen skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Læs nærmere om børneattester her: https://duf.dk/artikel/boerneattester/

Dette betyder at alle lokalforeninger i Liberal Alliances Ungdom skal indhente børneattester på deres bestyrelsesmedlemmer. Det er lokalforeningens eget ansvar at indhente og opbevare børneattesterne. I landsforeningen skal Forretningsudvalget ligeledes sørge for at indhente børneattester og opbevare disse i henhold til GDPR. Hvis man finder, at en tillidsperson børneattest ikke er ren, vil dette medlems situation blive behandlet i Forretningsudvalget.
Grundlæggende er det ifølge straffelovens ​§§ 222, 224 og 225 ulovligt at have samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år. Dertil kommer ‘folkeskolelærerparagraffen’, som straffelovens § 223 populært omtales.

Jævnfør folkeskolelærerparagraffen er det ulovligt at have samleje eller anden kønslig omgang med unge under 18 år, der er betroet til én “til opdragelse”, eller hvor det seksuelle forhold skyldes groft misbrug af alder og erfaring. Herudover straffes blufærdighedskrænkelser med fængsel eller bøde ifølge straffelovens § 232.

Straffelovens regler betyder, at selvom den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år, er det fortsat strafbart at have samleje med en person under 18 år, som er betroet en til opdragelse. I foreningssammenhæng vil det sige, at ledere, undervisere, instruktører og medarbejdere ikke må have seksuel omgang med unge under 18 år, som tager del i foreningens aktiviteter – også selv om de er fyldt 15 år.

Altså må man som ledelsesperson i Liberal Alliances Ungdom ikke have et forhold til et medlem under 18 år. Det har ingen betydning, at personen selv opfordrer til seksuelt samvær. Bestemmelserne gælder, uanset hvilket køn.
Tillige må medlemmer heller ikke udnytte andre medlemmer på alder og erfarings beroende overlegenhed til at forføre et medlem under 18 år til samleje.
I lov om social service § 154 er der en generel underretningspligt, som gælder i hele samfundet generelt:

Den, der får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller som lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen.

Dette betyder konkret, at alle har en pligt til at underrette barnets bopælskommune om bekymringer generelt. Det kan både være vold i hjemmet, mistanke om incest, ulovlig seksuel omgang som beskrevet ovenfor og i øvrigt generelt mistrivsel. Det foregår helt konkret ved at udfylde formularen på bopælskommunens hjemmeside, som herefter har pligt til at vurdere bekymringen og eventuelt handle på den.

Kommunen vil aldrig handle udelukkende på den bekymring, hvorfor du ikke skal være bange for at foretage en underretning, tværtimod er det ens ansvar og pligt. Hvis du er bekymret for et medlem under 18 år, skal du derfor selv henvende dig til kommunen eller komme og bede din lokalformand eller FU om hjælp.
Hvis et medlem har fået delt et billede eller en video på nettet uden personen selv har givet samtykke, er det ulovlig billeddeling. Billedet kan være blevet delt offentligt, til flere personer i lukkede grupper eller samtaler på nettet. Det kan være nøgenbilleder, eller billeder/videoer af anden seksuel og/eller krænkende karakter.

Hvis personen på billedet er under 18 år på tidspunktet, hvor billedet er taget, kan personerne der har delt eller er i besiddelse af billedet, blive dømt for børneporno.
Dette begreb betegner en situation, hvor en voksen (groomeren) igennem en periode opbygger et tillidsforhold til en mindreårig på nettet, med henblik på at begå overgreb mod barnet eller den unge. Dette kan resultere i, at den mindreårige manipuleres til at sende intime billeder af sig selv til den voksne og efterfølgende bliver afpresset til at sende flere, eller at mødes med personen. Ofte har groomeren sikret sig noget, som de kan bruge mod den mindreårige som eksempelvis billeder eller chatlogs, og derfor tør man ikke fortælle det til nogen.
Sexafpresning også kaldet Sextortion er, hvis en uvedkommende får adgang til private intime billeder eller videoer af en person og truer med at offentliggøre dem, hvis ikke personen sender flere billeder eller betaler penge. Andre får kontakt til en person og opbygger en relation, hvorefter den unge overtales til fx at tale med gerningsmanden over webcam og tage tøjet af. Gerningsmanden kan true med at offentliggøre videoen.
Nogle gerningsmænd hacker sig ind på børn og unges webcam, hvorefter de optager video eller billeder, som de bruger til afpresning.

232: Blufærdighedskrænkelse: Det er strafbart at krænke andres blufærdighed, for eksempel ved at dele billeder eller videoer af dem i seksuelle situationer, som man ikke har fået samtykke til at dele. Bliver man dømt straffes man med bøde eller fængsel i op til 4 år. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis man dømmes, ligesom det kommer til at fremgå af børneattesten, hvis den krænkede er under 15 år

264d: Krænkelse af privatliv: Hvis man deler billeder eller videoer af privat karakter af personer over 18 år uden de involveredes samtykke kan man straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis man dømmes. Kærestepar hvor begge er over 15 år, må gerne dele intime billeder og videoer med hinanden. Billederne eller videoerne må ikke videresendes til tredjepart og skal slettes, hvis forholdet ophører.

235: Børneporno: Hvis man deler et seksuelt billede eller video af en person under 18 år kan man dømmes for udbredelse af børneporno – også selvom de involverede har givet samtykke til deling. Man kan straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder op til 6 år, hvis man bliver dømt. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år og børneattesten i minimum 10 år, hvis man dømmes.

264 a.: Fotograf-bestemmelse: Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.
Hvis det bliver bekræftet, at et medlem har brudt loven vil medlemmets fortsatte medlemskab behandles i Forretningsudvalget.

Jakob Nissen

Økonomi- og Erhvervsordfører
jakobnissen@laungdom.dk
+45 71 75 66 99
"There is one and only one social responsibility of business—to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud"
Milton Friedman
Amerikansk nobelpristager i økonomi

Hvordan kan jeg få hjælp?

Har du oplevet noget krænkende eller set/hørt om andre der har oplevet noget, skal du tage kontakt til din lokalformand eller et medlem af Forretningsudvalget. Alle henvendelser vil blive taget alvorligt og vil blive behandlet på et lukket punkt.

Kontaktoplysninger:

Forretningsudvalget

Whistleblowerordning

Hvis du er bekymret for at tale åbent om en given situation er du altid velkommen til at benytte vores Whistleblowerordning, således at hændelsen kan komme frem i lyset, selvom du ikke har mulighed for at stå åbent frem. Ved whistleblowerordningen har medlemmer ligeledes mulighed for at henvende sig med en sag. Her kan man dog både indberette en sag anonymt eller med navn. Derefter vil sagen vurderes af en advokat, hvorefter udvalgte medlemmer af, eller suppleanter til Forretningsudvalget får et overblik over sagens karakter og der kan handles herefter. Medlemmerne er i prioriteret rækkefølge:

 1. Simon Fendinge Olsen
 2. Ditte Wedege
 3. Elisabeth Bululu

Whistleblower indberetningskanal:
http://app.whistleblower.walor.io/organization/RmFpTGLFR5Oan9xWHs4LF41D/whistleblower

Whistleblower politik:
http://app.whistleblower.walor.io/organization/RmFpTGLFR5Oan9xWHs4LF41D/policy 

Hvis du som medlem mistrives og har brug for at tale med en professionel, kan du (afhængig af situationen) kontakte:

 • Anklagemyndigheden. Anklagemyndighedens råd og vejledning til ofre for forbrydelser, herunder voldtægt: https://anklagemyndigheden.dk/da/er-du-offer 
 • BørneTelefonen.​ Børn og Unge kan kontakte BørneTelefonen, når de har brug for at tale med en voksen. BørneTelefonen har over 500 frivillige, som alle er børnefagligt grunduddannede og har professionel erfaring fra at arbejde med børn og unge. Se nærmere på ​www.bornetelefonen.dk​.
  Åbningstiden er kl. 11-02. Telefon 116 111. Man kan også chatte eller sms-e med dem.
 • Fagtelefonen. ​Hvis du arbejder med børn og unge og er i tvivl om, hvad du skal gøre i forhold til bekymring for et barn, ung eller en gruppe børn/unge, så kan du tale med en erfaren socialrådgiver på Fagtelefonen. Læs yderligere her: ​https://bornsvilkar.dk/det-goer-vi/fagtelefonen/ 

På Brydcirklen.dk  (telefon 65 909 909) kan du finde oplysning og hjælp, hvis du har seksuelle fantasier om børn.

Meld dig ind i dag

Bliv en del af Danmarks liberale ungdom, hvor vi kæmper for et mere liberalt og frit Danmark. Et medlemskab af Liberal Alliances Ungdom koster kun 100 kr./året og giver dig bl.a. mulighed for:

 • Deltag i landsdækkende uddannelsesweekender
 • Bliv en del af vores liberale uddannelsesklub
 • Deltag i relevante seminarer, som tager udgangspunkt i liberale løsninger på relevante politiske problemstillinger
Bliv medlem
usermagnifiercrosschevron-down