LAU logo

Klima og miljø

Ved Klima- og Miljøordfører Ezekiel Rohde
“Klima og miljø er ikke blot det måske største politiske samtaleemne lige nu, det er også en vigtig politisk markør, hvor reel effekt og symbolsk effekt er modsætninger, og hvor der er virkning i det første, er der primært stemmer i det sidste. Vi mener, at klima- og miljøhensyn bør fokusere på langsigtede, bæredygtige løsninger der samtidig øger velfærd, velstand og miljø. Hertil er energi en essentiel faktor i skabelsen af velstand og økonomisk vækst. Energipolitikken skal derfor arbejde for den frie konkurrence, så det bliver muligt at producere så billig, ren, sikker og stabil energi som muligt. Konkurrence understøtter ressourceeffektivitet, hvilket også er et væsentligt mål inden for miljø og klima. I Liberal Alliances Ungdom er vi derfor meget optaget af, at vi opnår en effektiv energiforsyning samtidigt med, at vi sikrer klimaet og miljøet – det er ikke modsætninger, men under forudsætning af fri konkurrence og beskatning af negative eksternaliteter, tværtimod med til at understøtte hinanden. Derfor mener vi, at vi skal føre en politik baseret på en rationel og markedsbaseret tilgang, fremfor mavefornemmelser og klimaorienteret populisme. Den bedste måde at gøre dette på, er ved at begrænse politikernes manøvrerum på området, og i stedet give plads til civilsamfundet og markedet.”

Jakob Nissen

Økonomi- og Erhvervsordfører
jakobnissen@laungdom.dk
+45 71 75 66 99
"There is one and only one social responsibility of business—to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud"
Milton Friedman
Amerikansk nobelpristager i økonomi

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

 • Indføre et princip om teknologineutralitet vedrørende energikilder
 • Ophæve forbuddet mod kernekraft
 • Udlede 70 % mindre CO2e i 2030 og være CO2e neutrale i 2050
 • Privatisere Ørsted og udlicitere forsyningsnettet
 • Afskaffe undergrundsloven
 • Revidere vindmøllebekendtgørelsen, så den i højere grad respekterer den private ejendomsret
 • Privatisere havet
 • Afskaffe subsidier til alle energiformer
 • Sikre et bedre miljø og klima gennem økonomisk vækst
 • Sikre at vores vandløb kan benyttes til afvanding
 • Inddrage private aktører ifm. miljøbeskyttelse og fredning

I kampen for klimaet, er det vigtigt at vi ikke holder bestemte energikilder ude af den offentlige energiplanlægning, da vi ikke har råd til ikke at inddrage potentielle løsninger på klimakrisen i overvejelserne om hvordan vi udleder mindre CO2e. Derfor bør et bærende princip i Danmark være teknologineutralitet, så vi undgår at diskriminere energikilder, udelukkende på baggrund af mavefornemmelser og forældet teknologi. På den måde sikrer vi muligheden for at vi kan få den billigste, sikreste og bedste løsning på klimakrisen.

Vi bør tage et opgør med den forfejlede symbolpolitik fra tidligere tider, præget af “Atomkraft? – Nej Tak” og lignende ubegrundede kampagner. Vi mener, at forbuddet mod kernekraft er forældet og forfejlet og bør revurderes, for dermed som minimum at afskaffe forbuddet. Afskaffelsen af forbuddet er fundamentalt vigtig, da det selvfølgelig skal være de frie markedskræfter og ikke politiske mavefornemmelser, der afgør hvilke løsninger vi skal bruge. Vi mener desuden ikke, at staten bør negligere de teknologiske landvindinger på området, der kan ændre energimarkedet globalt. Vi ser med spænding på udviklingen og ønsker at fremme energikilderne ved at skabe ideelle rammevilkår for både fri forskning og fri konkurrence, uden subsidier.

I Liberal Alliances Ungdom mener vi at Danmark skal udlede 70 % mindre CO2e i 2030 og at Danmark i 2050 skal være CO2e neutrale ift. 1990-niveauet. Dette mener vi, selvom Danmarks udledning ikke er særlig stor, sammenlignet med hele verdens udledning, at vi har et ansvar for, da udledningen af drivhusgasser ikke er begrænset af landegrænser.

Statens rolle bør, som med så meget andet, være som indrammer, ikke indblander. Staten skal sikre rammerne for markedet, hvilket også gælder energi-, klima- og miljøområdet, hvor statens primære opgave skal være at beskytte den private ejendomsret, samt håndtere og straffe på forhånd definerede negative eksternaliteter.

Staten skal ikke favorisere eller subsidiere bestemte energiløsninger, hvortil de naturligvis ikke skal eje private energivirksomheder. Hertil bør de sælge deres majoritetsandel i Ørsted til private investorer – om det er PFA, Goldman Sachs eller Karsten Ree er underordnet. Hertil bør forsyningsnettet naturligvis udliciteres. Forsyningsnettet er en basal del af den danske infrastruktur, og kan sagtens varetages af en privat aktør. Vi skal dog naturligvis sikre, at områder der ikke er profitable, stadig får den nødvendige opkobling, hvortil vi stadig ser en udlicitering som den bedste løsning.

Dansk Naturfredningsforenings særstatus i klagesager skal ophæves, så de sidestilles med andre, lignende organisationer.

Staten skal beskytte den private ejendomsret, ikke undergrave den. Derfor er det naturligt at afskaffe undergrundsloven og ændre de nuværende regler for vindmøller, baseret på både danske og udenlandske målinger af støjgener. Regulering og vurdering skal desuden foretages på baggrund af målinger snarere end beregninger.

Staten skal desuden understøtte et andet aspekt af den private ejendomsret, nemlig privatisering af havet. Der er i udgangspunktet ingen forskel på land og vand – medmindre man er pirat eller fladfisk – hvorfor de alment gyldige argumenter for privat ejendomsret også bør gælde til havs. Det vil sikre et fornuftigt havbrug, ligesom det vil løse problemer med forurening, overfiskeri og deslige. Som på land er der naturligvis områder for hvilke der kan gælde undtagelser, men i udgangspunktet er det i både samfundet, ejernes, brugernes og havets bedste interesse, hvis den private ejendomsret gøres gældende til havs, for landbrug er ikke nødvendigvis grundlæggende bedre end vandbrug.

Det er konkurrenceforvridende og til skade for virksomheder, forbrugere og samfund, at politikere giver særregler og særlige støtteordninger, for derved at fremme bestemte produktionsformer eller energityper. Vi vil lade markedet råde, så der sikres et varieret udbud af både energi og produkter. De energityper og produktionsformer der har negative eksternaliteter underlægges naturligvis en tilsvarende afgift, hvilket sikrer kompensation for forureningen. Enhver form for støtte/tilskud til særlige energikilder skal afskaffes, hvad enten det er olie, vind eller opsætning af solceller.

Vi ønsker mere gennemskuelige elpriser for både forbrugere, virksomheder og producenter. Dette skal opnås ved at fjerne afgiften på ren energi. Desuden skal staten sætte afgifter på klimarelaterede negative eksternaliteter. Dette skal ske ud fra princippet om, at forureneren betaler. Samtidig er det vigtigt, at de CO2e afgifter der måtte være, er klart definerede, ensartet og flade, da det ellers bliver et uretfærdigt makværk af dimensioner at finde ud af, for den enkelte forbruger eller virksomhed.

I Liberal Alliances Ungdom er mennesker og natur ikke modsætninger men en del af en helhed. Vi har alle et ansvar for, at vi afleverer en bedre verden til den næste generation, end vi overtog fra den forrige. Vi skal beskytte kloden, derfor mener vi også, at Danmark skal opfylde målet om at reducere udledningen af CO2e med 70 % i 2030, og være CO2e neutrale i 2050, i forhold til 1990-niveauet. Disse mål må dog ikke ske på bekostning af den menneskelige fremgang og udvikling. Vi er overbeviste om, at den følelsesbaserede tilgang i dag, fører til kortsigtet symbolpolitik snarere end langsigtede løsninger. Løsningen er ikke i modstrid med teknologisk, økonomisk og menneskelig udvikling, men en konsekvens deraf.

Regeringen og folketingets opgave er at sætte rammerne for samfundets udvikling, bidrage med klare mål og gøre det så let som muligt at nå disse mål, men udover det, skal de lade samfundet om at bidrage med midler og langtidsholdbare, konkrete løsninger. Vi stoler desuden på markedskræfterne og menneskets evne til at skabe store resultater og fremskridt, hvis det får lov.

Man skal handle fornuftigt i nutiden for at sikre fremtiden. For at kunne gøre dette, skal man have en nødvendig forståelse for fortiden. Vores forfædre har i århundreder modificeret naturen, så vi i dag kan bygge veje, drive landbrug og have byer. I den proces har man ændret på vandløb, så de kan fungere som afvandingskanaler for vandet på land. Den manglende vedligeholdelse er dog til stor skade for drænene. Der er desuden mange, der ønsker at genslynge en række vandløb, der tidligere er udrettet. Disse tiltag, kombineret med øget nedbør, trækker Danmark tilbage i tiden og ødelægger fundamentet for mange tusinde hektar jord og dele af det moderne samfund. Hermed erkender vi også, at Danmark som helhed er stærkt modificeret, men at dette i høj grad er til det bedre.

Vi mener, at man bør gentænke måden, hvorpå man i dag beskytter natur og miljø. Vi mener ikke, at statens miljøgenopretnings- og bevarelsesprojekter giver mest værdi for pengene. Vi er overbeviste om, at dette kunne klares bedre ved foretagsomhed og privat initiativ. Vi ønsker i højere grad end i dag at privatisere og udlicitere naturområder, skove og havet til private, investorer og virksomheder. De kan bedre end staten sikre både biodiversitet, dyrebestand samt ressourceeffektivitet.

I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi, at gøre mere for biodiversiteten i Danmark. Derfor mener vi, at alle skove, der ejes af staten, skal omlægges til urørt skov. Det mener vi, fordi det vil fremme biodiversiteten i Danmark og dermed imødekomme de udfordringer, vi står over for angående biodiversitetskrisen. Dette vil også betyde, at det ikke er muligt for staten at bedrive skovdrift på bekostning af miljøhensyn.

Meld dig ind i dag

Bliv en del af Danmarks liberale ungdom, hvor vi kæmper for et mere liberalt og frit Danmark. Et medlemskab af Liberal Alliances Ungdom koster kun 100 kr./året og giver dig bl.a. mulighed for:

 • Deltag i landsdækkende uddannelsesweekender
 • Bliv en del af vores liberale uddannelsesklub
 • Deltag i relevante seminarer, som tager udgangspunkt i liberale løsninger på relevante politiske problemstillinger
Bliv medlem
usermagnifiercrosschevron-down