LAU logo

Landbrug og fødevarer

Ved Klima- og Miljøordfører Ezekiel Rohde
“I Liberal Alliances Ungdom arbejder vi for et landbrug der er både bæredygtigt og konkurrencedygtigt. I Liberal Alliances Ungdom anerkender vi landbrugserhvervets betydning som et produktionserhverv, der skaber beskæftigelse i mange andre sektorer og dets betydning for store dele af landet. Derfor arbejder vi for at give landbruget bedre konkurrencevilkår og friheden til at gøre det de gør bedst, nemlig drive landbrug. Dette er selvfølgelig under hensyntagen til både natur og miljø, hvilket reguleres gennem markedet og beskatning af negative eksternaliteter såsom forurening og gener. Vi er af den overbevisning, at dansk landbrug kan producere væsentligt mere – og bedre – end i dag, uden at øge miljøbelastningen – tværtimod.”

Jakob Nissen

Økonomi- og Erhvervsordfører
jakobnissen@laungdom.dk
+45 71 75 66 99
"Farming looks mighty easy when your plow is a pencil, and you’re a thousand miles from the corn field"
Dwight D. Eisenhower

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

 • Gødningskvoter erstattes med ligevægtsprincippet
 • Afskaffe landbrugsstøtten og særstøtten til økologi
 • Regulere på output, frem for input
 • Afskaffe adfærdsregulerende fødevareafgifter
 • Tillade GMO-produkter og produktion
 • Reducere mængden af kontrol, bureaukrati og afgifter der er pålagt erhvervet
 • Tillade produktion og forarbejdning af hamp samt andre planter som i dag er ulovlige grundet narkotikaforbuddet
 • Liberalisere reglerne for dyrehold og produktion
I dag er der ens gødningskvoter for hvor meget der må tildeles pr. hektar jord. Denne meget simple regulering er til skade for både landbrug og miljø, da den ikke tager højde for de specifikke områder der dyrkes på, hvilket har ført til, at jorden flere steder er blevet frataget mere energi end den er blevet tilført. Vi tror på, at en decentral og mere individuel løsning er det bedste for alle, både for jorden og jordbrugerne. Resultatet ved de nuværende gødningskvoter har været, at både kvaliteten og udbyttet er faldet markant. Derfor skal ligevægtsprincippet indfases, så hver landmand får muligheden for, at dyrke jorden til fordel for både udbytte og miljø.

Vi regulerer i dag landbruget under helt særlige forhold, da der bliver kigget mere på, hvad der kommer ind i produktionen, end hvad der kommer ud. I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi, at man skal betale for den gene man forårsager, være det sig gennem forurening eller andre faktorer. Man skal selvsagt ikke straffes for forureningen, men maksimere udbyttet for individet og samfundet, naturligvis med den naturlige regulering, at man betaler for de gener, man forårsager. Derfor skal afgifter og begrænsninger ikke pålægges selve produktionen, men snarere udbyttet, hvorved man kan vurdere, om der har været negative eksternaliteter. Det giver et stærkt incitament til at gøre landbruget mere produktivt, gøre og sprøjte i passende mængder samt udnytte energi mere effektivt. Dertil skal det naturligvis gøres både hurtigt og fleksibelt at få en miljø- og byggetilladelse så konkurrencen øges, til fordel for både samfundet og forbrugerne.
Vi ønsker selvsagt et landbrug der er både konkurrencedygtigt og bæredygtigt, hvilket gør, at vi skal konvertere de mange forskellige støtteordninger der skævvrider landbruget, til mere passende skatte- og afgiftslettelser, hvilket naturligvis også gælder EU’s landbrugsstøtte. Desuden skal særstøtten til økologisk produktion afskaffes, så den frie konkurrence mellem produktionsformerne skabes. Vi mener ikke, at staten skal prioritere en bestemt produktionsform, det skal i stedet være op til forbrugerne, der gennem deres forbrug skal bestemme udviklingen. De midler der spares, skal være med til at finansiere skatte- og afgiftslettelser.
Vi mener ikke, at staten skal adfærdsregulere gennem afgifter på specifikke fødevarer, da borgerne skal have muligheden for at leve som de vil – det er dig selv der bestemmer, hvad du spiser, ikke Folketinget. Derfor ønsker vi at afskaffe alle særskatter, som ikke rammer negative eksternaliteter, men blot har til formål at skubbe forbrugerne i en bestemt retning.

Derimod skal forbrugersikkerheden og oplysningen være høj, så det frie valg bliver truffet på et oplyst grundlag – en nødvendighed for at være reelt frit. Der skal derfor stilles krav om, at fødevarer mærkes med ingredienser, næringsindhold og dets lige.

Desuden skal vi fjerne restriktionerne på landbruget indenfor rimelighedens grænser, eller rettere eksternaliteternes grænser, for således ikke at begrænse øget produktivitet eller ny teknologi.
Ejendomsretten er ikke kun forbeholdt de store byer (selvom den også er udfordret der) – den gælder også på landet! Vi ser dog mange eksempler på kontrollanter der, uden dommerkendelser, foretager kontroller på gårde, marker og stalde, hvilket skal stoppes. Myndighederne har ingen ret til at betræde privat ejendom uden dommerkendelse, medmindre der foregår en åbenlys lovovertrædelse.
I dag er der en række produkter, som ikke kan produceres, forarbejdes eller sælges. Dette skyldes primært forbud og regler. Vi ønsker at legalisere narkotika, hvilket vil åbne muligheder for en ny række produkter, som hamp, koka og opiumsvalmuer, som vores fødevareklynge vil kunne hjælpe med at levere. Ligeledes vil vi fjerne forbuddet mod hold af ræve og andre dyr, som i dag ikke må holdes kommercielt til pels, kød eller anden produktion. Vi mener, at det kan være med til at fastholde eller øge bestanden af en række dyrearter, hvis man gør dem profitable, hvilket også kan have en meget positiv påvirkning på økosystemerne og dermed miljøet.

Meld dig ind i dag

Bliv en del af Danmarks liberale ungdom, hvor vi kæmper for et mere liberalt og frit Danmark. Et medlemskab af Liberal Alliances Ungdom koster kun 100 kr./året og giver dig bl.a. mulighed for:

 • Deltag i landsdækkende uddannelsesweekender
 • Bliv en del af vores liberale uddannelsesklub
 • Deltag i relevante seminarer, som tager udgangspunkt i liberale løsninger på relevante politiske problemstillinger
Bliv medlem
usermagnifiercrosschevron-down