LAU logo

Skat

Ved Økonomi- og Erhvervsordfører Daniel Anthony Elmann
“En af de vigtigste dele af den personlige frihed er individets økonomiske frihed. Derfor mener vi i Liberal Alliances Ungdom, at det er vigtigt, at enhver borger betaler så lidt i skat til staten som muligt.

Vi ønsker et samfund, hvor initiativ, gode ideer og flid ikke straffes, men fejres. Vi ønsker et samfund, hvor handel mellem mennesker er let og hvor staten har sine hænder længst muligt væk fra dine lommer. Og vi ønsker ligeledes et samfund, hvor skattebetalingen er enkel, forståelig og frem for alt lav.”

Jakob Nissen

Økonomi- og Erhvervsordfører
jakobnissen@laungdom.dk
+45 71 75 66 99
"If socialists understood economics they wouldn’t be socialists"
F.A. Hayek

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

 • Skattesystemet primært bør beskatte negative eksternaliteter og jord
 • Skattesystemet forenkles
 • Den statslige indkomstskat afskaffes
 • Beskatning af fast ejendom afskaffes
 • Arveafgift og tvangsarv afskaffes
 • Beskatning af aktier afskaffes
 • Selskabsskatten afskaffes
 • Arbejdsmarkedsbidraget afskaffes
 • Rentefradraget afskaffes
 • Registreringsafgiften afskaffes
 • Den kommunale udligning afskaffes
Når man beskatter noget, får man mindre af det. Derfor ser vi det som noget ganske naturligt, at skattesystemet primært bør beskatte det, vi ønsker mindre af. Vi ønsker derfor en omlægning af skattesystemet, så det primært er negative eksternaliteter, der beskattes. En negativ eksternalitet er en negativ omkostning for samfundet, som der ikke er taget højde for i forbindelse med den transaktion, der skaber omkostningen. Særligt er der mange negative eksternaliteter, der påvirker klima og miljø. Derfor ønsker Liberal Alliances Ungdom, at disse negative eksternaliteter, der i høj grad er forurening og/eller udledning af drivhusgasser, beskattes.

I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at man som borger skal kunne beholde frugterne fra sit eget arbejde og egne investeringer. Derfor mener vi, at indkomst kun bør beskattes i meget lille grad. Vi ønsker i stedet, at ejerskab af jord beskattes, da mængden af jord er en begrænset naturressource med et fast udbud. Som sagt får man mindre af det, man beskatter. Dog gælder det, at jordbeskatning er mindre forvridende end andre skatter – det vil sige, at det er en af de skatter, der gør mindst dårligt for samfundet. Dette skyldes, at der som sagt er et fast udbud af jord. Derfor reduceres udbuddet af jord ikke ved en øget jordbeskatning, i modsætning til beskatning af f.eks. arbejdsindkomst, som i de fleste tilfælde reducerer arbejdsudbuddet.
I Danmark har vi et skattesystem, hvor borgerne betaler en stor del af deres indkomst i skat, men også har adgang til en masse fradrag, der gør det svært at finde rundt i skattesystemet. I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi derfor at afskaffe bøvlede skatter som afgiften på engangsservice og afgiften på luft i softice samt afskaffe fradrag som BoligJobordningen og rentefradraget. Vi ønsker i stedet et system, hvor man betaler en lav, flad skat og antallet af fradrag og særregler minimeres. For den enkelte borger vil det dermed blive langt lettere at forstå, hvilken skat, man betaler, og skattesystemet vil blive langt mindre bureaukratisk.
I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi en skattebetaling, der foregår så decentralt som muligt. En mere decentral skattebetaling vil føre til, at flere beslutninger træffes tættere på borgerne, så borgerne i højere grad kan mærke konsekvenserne af beslutningerne, der bliver truffet. Desuden vil en afskaffelse af den statslige indkomstskat, hvor skatteopkrævningen overføres til kommunerne, føre til mulighed for en større konkurrence mellem kommunerne, hvilket vil give kommunerne et yderligere incitament til at få borgere til at bosætte sig i en given kommune. Den øgede decentralisering og konkurrence vil derfor kunne være til stor gavn for både borgere og kommuner. Med en øget mulighed for at kommunerne fastsætter deres egne skattesatser frit, er det naturligt, at den kommunale udligning afskaffes eller drastisk reformeres for at undgå, at borgere i andre kommuner skal finansiere en kommunes underskud som følge af en dårlig økonomi.

Med en afskaffelse af den statslige indkomstskat ønsker vi i Liberal Alliances Ungdom desuden en afskaffelse af topskatten, der netop hører ind under den statslige indkomstskat.
I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi, at man udelukkende beskatter jordejerskab (grundejerskab) i forbindelse med boligbeskatning. Blot fordi man ønsker at bruge sine hårdt tjente penge på at forbedre sit hus, så det bliver mere værd, skal man ikke beskattes, da jorden, huset står på, ikke er blevet mere værd. Vi ønsker, at hver borger skal have frihed til at bestemme, om man gerne vil bruge penge på forbrug eller forskønnelse af sin egen bolig, uden at man skal straffes økonomisk for det ene.
Når man som individ vælger at gemme flere af sine penge til sine arvinger, bør staten ikke blande sig i det valg og pålægge arvingerne en afgift, da dette går imod den afdødes ønske om at tilgodese sine arvinger. Der er noget grundlæggende forkert ved, at overførsler til sin familie eller andre beskattes hårdere, end hvis pengene bruges på almindeligt forbrug. Desuden er arv særligt i de lavere indkomstdeciler medvirkende til, at personer i disse indkomstdeciler får relativt højere kapitalformue ved arv, således at dette tilgodeser personer i lavere indkomstdeciler. Derfor ønsker Liberal Alliances Ungdom at afskaffe arveafgiften. For yderligere at øge borgernes mulighed for at bestemme, hvem der skal arve efter dem, ønsker vi desuden at afskaffe tvangsarven, så man kan testamentere til hvem end, man ønsker. Desuden mener vi, at det er forkert at beskatte arven, da den afdøde har betalt skatter til staten gennem hele sit liv.
Staten bør ikke straffe folk, der er villige til at tage en risiko og investere i virksomheder, der har brug for kapital. Med beskatning af aktier gør man netop det, og man gør det dermed mindre attraktivt for almindelige mennesker at handle med aktier, som kan være til gavn for både den enkelte og de virksomheder, der investeres i.
Selskabsskatten er en skat på vækst og arbejdspladser i landet og medfører, at virksomheder etableres uden for landet for i stedet at være i lande med lavere eller ingen selskabsskat. Desuden vil meget af selskabsskatten ”sætte sig” i lønningerne hos de ansatte i de pågældende virksomheder, der betaler selskabsskat. Derfor vil skatten i sidste ende have hos lønmodtagerne. Ydermere vil dansk erhverv have lettere ved at forblive konkurrencedygtige, da virksomheder får bedre forudsætninger for at reinvestere. Et konkurrencedygtigt erhverv sikrer flere arbejdspladser i Danmark. Selskabsskatten hindrer derfor vækst i alle lag af samfundet, bortset fra statens indtægt.
Arbejdsmarkedsbidraget er en mærkelig skat, der rammer alle fra kassedamen til direktøren. I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi at etablere en reel skattefri bundgrænse. Dette er ikke afspejlet i de nuværende regler, hvor arbejdsmarkedsbidraget betales af alle – også personer, der tjener mindre end personfradraget. Derfor ønsker Liberal Alliances Ungdom at afskaffe AM-bidraget.
I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at rentefradraget skal afskaffes, da staten ikke skal give incitamenter til gældsættelse eller belønne mennesker, der påtager sig gæld.
I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at registreringsafgiften bør afskaffes, både på benzin-, diesel-, hybrid- og elbiler. Det skal være billigere at købe bil som privatperson, så man frit kan vælge mellem at tage bilen, bussen eller cyklen.
I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at den kommunale udligning skal afskaffes, da den fjerner konkurrencen mellem kommuner og belønner dårligt drevne kommuner til gene for borgernes frihed og kommunernes kvalitet.

Meld dig ind i dag

Bliv en del af Danmarks liberale ungdom, hvor vi kæmper for et mere liberalt og frit Danmark. Et medlemskab af Liberal Alliances Ungdom koster kun 100 kr./året og giver dig bl.a. mulighed for:

 • Deltag i landsdækkende uddannelsesweekender
 • Bliv en del af vores liberale uddannelsesklub
 • Deltag i relevante seminarer, som tager udgangspunkt i liberale løsninger på relevante politiske problemstillinger
Bliv medlem
usermagnifiercrosschevron-down