LAU logo

Resolutioner

Resolutioner er foreningens officielle holdning til specifikke emner, eller på anden vis en udspecificering af foreningens principprogram. Resolutioner må ikke stride mod principprogrammet. De kan kun vedtages, afskaffes eller ændres på landsmødet med simpelt flertal.

Afskaf den aktive beskæftigelsespolitik

Den aktive beskæftigelsespolitik bør afskaffes, da den vurderes at have begrænset eller ingen virkning og ikke står mål med omkostningerne dertil.

Afskaf den universelle folkepension

Folkepension er manifestationen af den universelle velfærdsstat, hvor der gives ydelser til alle uden at se på den enkeltes behov. I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi at målrette hjælpen fra det offentlige til de, der af forskellige årsager ikke selv kan spare op til deres alderdom. Derfor mener vi at den universelle folkepension bør afskaffes.

Afskaf feriepengesystemet

I øjeblikket tager staten hver måned 12,5 % af din løn, som indsættes på en separat feriekonto. Disse penge kan så hæves i et begrænset tidsrum, og når du det ikke, beholder staten dem. I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke, at staten skal agere barnepige overfor borgerne og konfiskere flere penge fra dem, end den allerede gør. Derfor bør feriepengeordningen afskaffes.

Afskaf tidlig pension (Arne-pension) og seniorpension

Opsparing til pension er et privat anliggende. Staten skal ikke favorisere et bestemt arbejds- eller forbrugsmønster, hvorfor staten naturligvis ikke skal tilgodese visse borgere ud fra arbitrære kriterier om anciennitet, nedslidning, erhverv etc. 

Afskaf tvang af pension

Lønforholdene mellem arbejdsgiver og arbejdstager bør være et privat anliggende, og staten skal ikke tvinge specifikke forhold ned over forhandlingen. Derfor bør det ikke være lovpligtigt for arbejdsgiver at betale pension til arbejdstager.

Apoteker

Statsmonopolet på apotekervirksomhed skal afskaffes.

Arbejdstilladelse som udgangspunkt

Arbejdstilladelse bør være reglen, og ikke undtagelsen. Enhver, der har ret til at færdes eller opholde sig i Danmark, bør som udgangspunkt have tilladelse til at udføre arbejde mod betaling.

Bedre muligheder for beskæftigelse på tværs af de nordiske lande

I dag vælger mange danskere at arbejde i vores nabolande, som eksempelvis Sverige og Norge. Det samme gør sig gældende for de andre nordiske lande, der også vælger at søge arbejde uden for landenes grænser. Der er imidlertid en række statsligt opsatte barrierer, der gør det besværligt for borgerne at gøre dette. I dag har vi eksempelvis problemer med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer på tværs af landegrænserne. Ligeledes har vi udfordringer i forhold til standarder for byggeri. I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at de nordiske lande bør samarbejde om at finde fælles standarder for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, eksempelvis med afsæt i EU’s regler på området og sætte fælles standarder for byggeri, så konstruktionsmateriale kan anvendes på tværs af grænser, hvilket vil sikre øget konkurrence mellem nordiske håndværkere. Vi mener ligeledes, at alle former for reguleringer, indgreb og støtteordninger i arbejdsmarked og erhverv bør minimeres, så de nordiske lande kan konkurrere på lige og fair vilkår.

Fritag sexarbejdere fra skattebetaling

Så længe at staten ikke anerkender sexarbejdere og deres arbejde som et erhverv, hvilket vil give dem rettigheder som andre på arbejdsmarkedet, skal sexarbejderne heller ikke aflevere en del af deres indkomst til staten.

Indfør mulighed for indslusningsløn

Danmark skal give mulighed for, at udsatte og indvandrere kan integreres på arbejdsmarkedet til en indslusningsløn uden straf på baggrund af overenskomst og til overenskomstmæssige arbejdsvilkår.

Ingen minimumsløn

Det skal i Danmark fortsat være tilladt at arbejde under alle frivilligt forhandlede lønforhold. Der bør ikke indføres minimumsløn i Danmark.

Liberalisér helligdagene

Staten skal ikke fastsætte begrænsninger for butikkers åbningstider, ej heller på helligdage. Staten skal heller ikke stille krav til helligdages indvirkning på løn- og ansættelsesforhold. I tråd med ovenstående bør helligdage, f.eks. som defineret i helligdagsloven, generelt ikke have nogen juridisk betydning.

Lovliggør politiske reklamer

Der skal ikke være særlige juridiske begrænsninger på politisk reklamevirksomhed.

Lovliggør reklamer for tobak

Der skal ikke være særlige juridiske begrænsninger på tobaksrelateret reklamevirksomhed.

Madspild

Det bør være lovligt at sælge varer der har overskredet holdbarhedsdatoen, så længe forbrugerne er gjort opmærksom herpå.

Offentligt hasardspil

Liberal Alliances Ungdom ønsker en fjernelse af loven om offentlig hasardspil. Det må være op til det enkelte individ, at vurdere hvordan de vil anvende deres penge og det må være op til den enkelte turneringsarrangør, at vurdere indskud og præmiepulje, samt hvor mange turneringer der skal afholdes.

Privatisér postvæsenet

Staten bør ikke drive postvæsen. Alle statslige engagementer i postvæsener skal privatiseres, og fremover drives på markedsvilkår.

Privatisér statslig hasardspilvirksomhed

Staten skal ikke drive hasardspilvirksomhed. Statslige engagementer i hasardspilbranchen, herunder Danske Spil, skal privatiseres.

Retten til at arbejde frit

Staten skal kun udstede et minimum af erhvervstilladelser, licenser og beskyttede titler.

Sexarbejde

Sexarbejde skal anerkendes som et legitimt erhverv

Tillad aktie-crowdfunding

I dag er aktie-crowdfunding, hvor almindelige mennesker kan købe en lille del af en virksomhed uden for det almindelige børssystem, ikke tilladt. Dette gør det svært for iværksættere, som ikke har ressourcer til at stifte et aktieselskab, at skaffe kapital. Staten skal ikke begrænse denne handel mellem uafhængige parter på det frie marked, og aktie-crowdfunding bør derfor tillades.

Tillad offentligt ansatte at ryge

Det skal ikke være tilladt for kommuner, regioner og stat at indføre rygeforbud for deres ansatte, der gælder når de arbejder hjemmefra eller under arbejdsrelateret transport.

Transportøransvar

Liberal Alliances Ungdom støtter ikke indførelse af transportøransvar i Danmark.

Afskaf beskatning af fast ejendom

Beskatning af fast ejendom skal udelukkende ske ud fra grundens værdi, ikke ejendommens.

Afskaf boligjobordningen

Vi skal afskaffe den konkurrenceforvridende Boligjobordning, da den overopheder visse sektorer, er statslige incitamenter samt statsfinansieret favorisering af særlige jobs.

Geografisk lighed for loven

Geografiske boligforhold, såsom hvorvidt en borger finder bosted i et statsligt defineret “ghettoområde”, skal ikke have direkte retlig betydning for borgeren. Eksempelvis skal sådanne borgere ikke mødes med ændrede overførselssatser eller særlig tvungen undervisning.

Kommunale og statslige beboelses- og erhvervsejendomme

Det er ikke statens eller kommunernes opgave at eje og drive ejendomme og dermed forvride boligmarkedet. Derfor skal alle statslige og kommunale beboelses- og erhvervsejendomme sælges til private.

Afskaf barrierer for frihandel

Alle former for told, importafgifter, eksportafgifter og lignende skal nedlægges. Danmark skal ensidigt vælge ikke at opkræve told af varer fra andre lande, da det kun hæmmer frihandel og vækst.

Afskaf EU’s minimumssats for selskabsskat

Den Europæiske Union bør ikke diktere skattepolitik i dens medlemslande, hvorfor
mindstesatsen for selskabsskatten også bør afskaffes.

Simplificer ESG-krav for iværksættere

Det er i dag en stor administrativ byrde for virksomheder at leve op til EU’s ESG-kriterier, og rapportere herom. Derfor ønsker vi en større simplificering af kravene for iværksættere, da disse typisk har sværere ved at leve op til de komplicerede rapporteringskrav der i dag eksisterer.

Tillad snus

På baggrund af et EU-direktiv er Danmark blevet tvunget til at kriminalisere salget af snus. Dog har Sverige formået at forhandle en særaftale, så de har kunnet bevare snussalget. Danmark skal stille krav om en lignende aftale, så snus igen kan blive lovligt.

Afskaf fastkurspolitikken, og erstat den med en selvstændig pengepolitik med et nominelt BNP-niveaumål 

Fastkurspolitikken er skadelig, fordi den europæiske centralbank gennem de sidste 20 år har demonstreret, at den ikke er i stand til at føre en pengepolitik, der er forenelig med Danmarks økonomiske interesser. Det ønsker vi at gøre op med ved at afskaffe fastkurspolitikken og erstatte den med en selvstændig pengepolitik med et nominelt BNP-niveaumål.

Afskaf ”samfundsbidraget” fra den finansielle sektor 

Den finansielle sektor er med det såkaldte ”samfundsbidrag fra den finansielle sektor” blevet pålagt at betale 4 procentpoint højere selskabsskat end andre sektorer til finansiering af Arne-pensionen. Samfundsøkonomisk er det hensigtsmæssigt at have ensartet beskatning af økonomiens brancher, og derfor skal den finansielle sektor naturligvis ikke pålægges en særskat.

Deregulér banksektoren 

Banksektoren er blevet overreguleret med for høje kapital- og bufferkrav. Bankerne er signifikant mere robuste end under finanskrisen, og disse unødige stramninger ender de facto som højere priser hos forbrugerne.

Udenlandske investeringer

Flere virksomheder børsnoteres i Sverige og fravælger konsekvent Danmark. Det er et problem – både for statskassen og økonomien i samfundet. Danske virksomheder skal være attraktive overfor investorer. Der er for få incitamenter, der gør det lukrativt for udenlandske investorer at se mod danske virksomheder. Dette er specielt gældende for de små virksomheder. Derfor skal beskatningen på afkast ned og derudover skal der ingen barrierer være for disse udenlandske investorer i deres adgang til det danske marked. Ligeledes vil dette være en gavnlig indsats i privatiseringen eller salg af virksomheder ejet af det offentlige.

Danmark skal opfylde NATO’s forpligtelser

Det danske forsvar er i ringe stand, og derfor er det nødvendigt at opfylde NATO’s minimumskrav. Liberal Alliances Ungdom mener derfor, at Danmark skal investere den, aftalte procentdel af BNP, som NATO finder nødvendigt.

Forsvarets indkøb

Det danske forsvar bør i videst muligt omfang selv disponere over sine midler.

NATO skal give Tyrkiet et ultimatum

I de senere år har man set en uheldig udvikling i Tyrkiet, hvor grundlæggende liberale menneskerettigheder i stigende grad krænkes. Journalister bliver smidt i fængsel for et godt ord, den politiske opposition holdes nede og etniske minoriteter undertrykkes.

NATO er ganske vist en forsvarsalliance. Men grundstenen i NATO er tilliden til, at alle medlemslande vil leve op til musketereden i artikel 5. I Liberal Alliances Ungdom har vi ikke tiltro til, at Tyrkiet ville udvise solidaritet med alliancen ved eventuelle russiske aggressioner mod østeuropæiske medlemslande. Det skyldes først og fremmest den afgrundsdybe forskel på Tyrkiets og de resterende medlemslandes værdier. Derudover har Tyrkiet købt et luftforsvarssystem af Rusland inklusiv oplæring fra russiske personel i Tyrkiet.

Derfor bør NATO stille følgende krav, som Tyrkiet inden for en fastsat periode skal levere væsentlige resultater på, for at bibeholde sit medlemskab:

  • Intet militært samarbejde med Rusland eller andre lande, der udgør en trussel mod NATO
  • Håndhævelse af grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder såsom ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed.
  • Håndhævelse af grundlæggende retsstatsprincipper såsom mindretalsbeskyttelse.

Afskaf administrativ fratagelse af statsborgerskab

Fratagelsen af statsborgerskab er et usædvanligt og særligt voldsomt indgreb, og statsborgerskab bør derfor aldrig kunne fratages administrativt.

Afskaf alderskravet i 24-års-reglen

Kravet om, at begge parter ved en familiesammenføring skal være 24 år, skal afskaffes og skal i stedet sættes ved 18 år, så loven følger den danske myndighedsalder.

Danmark bør afskaffe beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft

Danmark bør ikke have arbitrære beløbsmæssige grænser som adgangskrav for at komme til Danmark, så længe man opfylder de andre krav om opholdstilladelse, bør man have adgang til Danmark.

Danmark bør hjemtage børn med dansk statsborgerskab fra Syrien

Den danske stat har en forpligtigelse til at behandle alle borgere ens. Det er derfor uacceptabelt at udsatte børn med dansk statsborgerskab i Syrien ikke ydes den sædvanlige beskyttelse og hjælp blot fordi de er børn af syrienkrigere. Børn er ikke ansvarlige for deres forældres handlinger, og børn med dansk statsborgerskab bør behandles ens uanset hvem deres forældre er – herunder med hensyn til, om de skal hjemtages eller ej.

Danmark bør hjemtage syrienkrigere med dansk statsborgerskab

Enhver stat har en forpligtigelse til at sikre retssikkerheden for enhver af sine statsborgere, også de, der har begået uhyrlige forbrydelser. Danmark bør tilstræbe at hjemtage danske statsborgere i Syrien, der måtte ønske hjemtagelse, også de, der mistænkes for at have deltaget i kamphandlinger på vegne af menneskeretsfjendtlige organisationer såsom Islamisk Stat. Eventuel domfældelse skal ske i forbindelse med rettergang i Danmark.

Danmark har et ansvar for at tage imod FN-kvoteflygtninge

Danmark har som krigsførende stat et ansvar for at hjælpe mennesker der flygter fra krig og forfølgelse.

Danmark skal ikke indføre permanent grænsekontrol

Mennesket har nogle helt grundlæggende rettigheder – heriblandt retten til fri bevægelighed. Af den grund bør Danmark ikke føre permanent grænsekontrol.

Fuldtidsstudie skal medregnes i beskæftigelseskravet ved permanent ophold

Det er efter gældende regler et krav, at indvandrere skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år for at opnå permanent ophold. Dette gør, at især unge vælger ufaglært arbejde i stedet for at uddanne sig. Vi skal i stedet give unge incitament til at uddanne sig og medregne fuldtidsstudie i beskæftigelseskravet ved permanent ophold.

Genindfør Greencard-ordningen

Greencard-ordningen har til formål at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, og gør det muligt at opnå opholdstilladelse i Danmark uden en særskilt arbejdstilladelse. Man skal dog opfylde en række nærmere fastsatte krav om for eksempel uddannelse, selvforsørgelse etc. Inden ordningen blev afskaffet i 2016, blev den benyttet af omkring 1250 personer, som alle sammen bidrog til det danske arbejdsmarked. Det bør de – og ligesindede – have mulighed for at gøre igen.

Hjemsendelse af flygtninge

Som udgangspunkt skal flygtninge hjemsendes til deres oprindelige land fra det øjeblik, at dette bliver fredeligt igen. Asylansøgning skal ikke blive en genvej til permanent ophold.

Opnåelse af statsborgerskab

Statsborgerskab kan tildeles ved lov, til de som har permanent ophold, er selvforsørgende, behersker det danske sprog, tilslutter sig demokrati og menneskerettigheder samt er lovlydige.

Ubegrænset statsborgerskab

Der skal ikke være grænse på antallet af statsborgerskab, en person kan have og samtidigt være dansk statsborger.

Udvisning af kriminelle udlændinge

Udlændinge uden dansk statsborgerskab, som har begået personfarlig kriminalitet eller grove brud på straffeloven, skal udvises efter første dom.

Frit internet uden censur

Internettet bør være ucensureret.

Net Neutrality

Det bør være tilladt for kommercielle informationsdistributører, såsom internetudbydere og telefonselskaber, at opkræve forskellige takster for forskellige typer information.

Statslige IT-systemer bør være Free and Open Software

Statslige IT-systemer bør så vidt muligt laves som Free and Open Source Software, hvor udviklingen kan følges løbende, og augmenteres, af offentligheden.

Statslige IT-systemer skal bygges på en åben protokol

Staten skal fortsat leve op til dens lovgivning omkring åbne standarder, men disse skal suppleres af en åben protokol som er frit tilgængelig for befolkningen, med tilhørende rettigheder og et overblik over skabelsen af denne åbne protokol. Alle offentlige IT-systemer skal desuden være baseret på denne åbne protokol, så alle har mulighed for at skabe nye, anvendelige produkter og forbedringer til statens systemer.

Afskaf monopol på rejsning af fredningssager

Danmarks Naturfredningsforenings private monopol på at rejse fredningssager skal afskaffes. Hvis private aktører skal have mulighed for at rejse fredningssager, skal der udarbejdes objektive kriterier for dette.

Flade afgifter på drivhusgasser

Liberal Alliances Ungdom ønsker at indføre en flad og ensartet skat på udledning af klimarelaterede negative eksternaliteter, herunder særligt CO2e.

Kernekraft

I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke, at nogen energikilder skal dømmes ude på forhånd. Dette gælder også kernekraft, som i praksis er ulovligt at opføre i Danmark. I kampen for et bedre klima skal vi begrænse negative eksternaliteter, ikke vores muligheder for mere grøn energi. Derfor bør et bærende princip i Danmark være teknologineutralitet, hvilket indebærer, at forbuddet mod kernekraft ophæves. 

Privatisér havet

Det er i dag ikke muligt at opnå privat ejendomsret over havet. Det er et kæmpe problem, da det resulterer i overfiskeri og forurening. For at sikre havet mod dette er det nødvendigt at give mulighed for privat ejerskab.

Proportionale afgifter på alle negative eksternaliteter

Negative eksternaliteter skal kunne kompenseres for gennem skattesystemet, således at man betaler for de negative eksternaliteter, man påfører samfundet. Vi mener ikke, at negative eksternaliteter skal vurderes ud fra, hvordan der udledes, men kun ud fra skadevirkningen, hvorfor afgiften herfor skal være proportional.

Sikr afvandingen

Liberal Alliances Ungdom arbejder for at sikre ordentlige rammevilkår for afvanding af produktionsjord og afledning af spildevand.

Staten bør ikke bedrive skovdrift

For at fremme biodiversiteten mener Liberal Alliances Ungdom, at alle statsejede skove skal omlægges til urørt skov. Det vil øge biodiversiteten, samt forhindre staten i at tjene penge på skovdrift på bekostning af væsentlige miljøhensyn.

Udledning af drivhusgasser

I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi at nå målet om 70% CO2e reduktion i 2030 og være CO2e neutrale i 2050.

Vi vil indføre teknologineutralitet i klima og energi

Vi skal sikre, at vi har de bedste og billigste løsninger i vores kamp for klimaet, og derfor er det essentielt, at vi ikke favoriserer teknologier, men tillader at den bedste vinder nu og i fremtiden.

Afskaffelse af blokeringer på statsmonopoliseret net-tv på tværs af de nordiske lande

Liberal Alliances Ungdom opfordrer de nordiske lande til at afskaffe alle former for blokeringer af net-tv mellem de nordiske lande, så længe den bureaukratiserede, ufrie og skattefinansierede public service-lovgivning tvinger borgere i alle nordiske lande til at betale for public service-medier de ikke selv har bedt om.

Biblioteker

Liberal Alliances Ungdom ønsker at privatisere den generelle biblioteksdrift, således at den kan overtages af uddannelsesinstitutioner, borgerfonde, virksomheder eller privatpersoner.

Statsligt uafhængige medier

Alle medier bør være uafhængige af statslig indflydelse for at sikre pressefriheden og den demokratiske debat. Derfor bør al statslig medievirksomhed privatiseres, og staten skal ikke hverken støtte eller stille særlige krav til medier af nogen art.

Erstat gødningskvoter med ligevægtsprincippet

De nuværende gødningskvoter skal afskaffes og erstattes af et decentralt ligevægtsprincip, til fordel for miljøet.

Ingen særrettigheder på baggrund af etnicitet

Rettigheder gives til individer og ikke grupper eller minoriteter. Derfor bør ingen
etniske grupper i Danmark, som fx nordiske urfolk, have særrettigheder i forhold til
lovgivningen

Ligestil Servicelovens § 109 

Servicelovens tilbud til personer, der er udsat for vold i nære relationer, skal ligestilles for mænd og kvinder, så mænd, der bliver udsat for samlivsvold, har samme adgang til hjælpetilbud, som kvinder har, eksempelvis når det kommer til ophold på krisecentre.

Afskaf kommunal udligning

Den kommunale udligning skal afskaffes, da den fjerner konkurrencen mellem kommuner og belønner dårligt drevne kommuner til gene for borgernes frihed og kommunernes kvalitet.

Afskaf partistøtte

Al offentlig støtte til politiske partier og organisationer skal afskaffes.

Demokrati

Staten og kommunerne bør i højere grad benytte sig af direkte demokrati og folkeafstemninger.

Forbyd private ekspropriationer

Stat og kommune skal ikke kunne ekspropriere til private formål.

Frit menukort

Danske institutioner, både offentlige og private, skal have friheden til selv at bestemme hvilken mad og drikke de vil og ikke vil servere. Institutionernes menukort vedkommer ikke politikerne.

Ingen elektroniske valg

Elektroniske valg bør ikke finde sted i forbindelse med det danske demokrati.

Intet er gratis

Liberal Alliances Ungdom ønsker at privatisere langt flere offentlige tilbud, men anerkender også at det ikke nu er realpolitisk muligt. Derfor vil vi starte udviklingen mod privatisering ved at øge brugerbetalingen på en række offentlige tilbud. Dette kunne eksempelvis være lån af bøger på biblioteket, teaterbesøg og lægebesøg. Vi skal ud over den tankegang, at offentlige ydelser er gratis. I virkeligheden koster det hvert år samfundet masser af penge. Bag alle offentlige ydelser er der altid en skatteborger, der betaler. En øget brugerbetaling kan være med til at rette fokus på, at intet er gratis. Vi mener dog samtidig, at for at den øgede brugerbetaling ikke skal fungere som en reel skattestigning, så skal skatten sænkes tilsvarende.

Magtens tredeling

Ingen person må på samme tid have poster i mere end én af de tre magter: den lovgivende, udøvende eller dømmende.

Nedlæg Det Etiske Råd 

Det Etiske Råds arbejde er udtryk for ikke-demokratisk smagsdommeri og bør derfor ikke være vejledende for politiske beslutninger. Liberal Alliances Ungdom mener derfor, at Etisk Råd skal nedlægges.

Nedlæg regionerne

I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at regionerne bør nedlægges.

Opgør med den universelle velfærdsstat

Den universelle velfærdsstat har spillet fallit. Den bygger på en høj grad af omfordeling og detailstyring, der passiviserer dens indbyggere. Derfor ønsker Liberal Alliances Ungdom et opgør med den universelle velfærdsstat til fordel for en model, hvor det private marked, civilsamfundet og det personlige ansvar fylder langt mere end i dag.

Opret en forfatningsdomstol

Der bør oprettes en uafhængig forfatningsdomstol i Danmark. Domstolens formål bør være at tilsikre, at ingen lov modstrider Grundlovens bestemmelser eller intentioner.

Privatiser Dansk Ungdoms Fællesråd

Liberal Alliances Ungdom mener ikke at de danske ungdomsorganisationer skal modtage offentlig støtte, heller ikke offentlig støtte finansieret af hasardspilforbrug. Denne støtte er bare endnu en af mange omfordelinger, også selvom den i dette tilfælde tilfældigvis gavner Liberal Alliances Ungdom. Derfor mener Liberal Alliances Ungdom at Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) ikke skal finansieres af offentlige midler.

Private politiske donationer

Donation af penge til politiske partier, samt andre former for politisk relaterede donationer, er at opfatte som ytringer samt som en vigtig del af et frit demokrati. De skal derfor ikke mødes med særlige juridiske restriktioner.

Stærkere kommunalt selvstyre

Decentralisering af politisk magt styrker borgernes evne til at kontrollere staten, samt muligheden for at lave lokale løsninger. Derfor ønsker Liberal Alliances Ungdom at styrke det kommunale selvstyre, bl.a. ved at give dem fuld kontrol over deres egne skattesatser.

Umyndiggjorte personer skal ikke have stemmeret

Personer, som har en værge til at forvalte deres økonomi, skal ikke have stemmeret.

Adskillelse af politi og anklagemyndighed

Af hensyn til uafhængighed mellem de to myndigheder, bør politi og anklagemyndighed skilles ad af, således at vi sikrer objektiviteten i sager, der involverer begge parter.

Afskaf bandebestemmelsen

Ingen borgere må i sin omgang med retsvæsenet opleve hverken positiv eller negativ særbehandling. Derfor bør bandebestemmelsen afskaffes, så mennesker ikke straffes anderledes på baggrund af bestemte grupper.

Afskaf burkaforbuddet

I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at forbuddet mod burka og niqab, værende forklædt som et udvidet maskeringsforbud, bør afskaffes.

Afskaf flagreglerne

Hvis man ejer en flagstang og et stykke tekstil, burde man kunne flage så meget man vil på egen grund uanset mønstret på det pågældende stykke tekstil. Andet er reelt et brud på ytringsfriheden, og i Liberal Alliances Ungdom mener vi derfor, at flagreglerne bør afskaffes.

Afskaf forbuddet mod koranafbrændinger 

Koranafbrændingsforbuddet, også kendt under det officielle navn ”forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund”, er en unødig og usaglig indskrænkning af ytringsfriheden og bør derfor afskaffes.

Afskaf hundelovens § 1a og § 1b

Det bør ikke være statens opgave at bestemme hvilke kæledyr, danskerne må have. I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke at 13 hunderacer er problemet, men at det er ejernes manglende ansvarstagen, der er problemet. Derfor vil vi afskaffe hundelovens § 1a og § 1b, som allerede har taget livet af alt for mange hunde, og lægge ansvaret for hundenes adfærd over på ejerne.

Afskaf skærpede omstændigheder ved hadforbrydelser mod minoriteter

I domsafsigelse angående kriminalitet begået imod et offer skal offerets etnicitet, seksuelle orientering eller kønsidentitet ikke spille en rolle.

Afskaf zoneforbud

Bortvisning fra hele kommuner (såkaldte “zoneforbud”), som det er muligt at benytte som straf for hjemløses ophold i såkaldte “utryghedsskabende lejre”, er en uforholdsmæssig høj straf, der ikke hører hjemme i et retssamfund. Muligheden for at benytte denne straf skal derfor afskaffes.

Alle frihedsindskrænkende love skal have en solnedgangsklausul

Solnedgangsklausuler skal indføres i alle politiske forslag, som væsentligt kan påvirke borgere eller virksomheders retsstilling og frihed.

De danske logningsregler bør ændres

I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at de danske logningsregler bør ændres således, at logning kun bør kunne foregå med dommerkendelse, da det ellers overskrider retten til privatlivets fred og databeskyttelse.

Frit foreningsvalg

Liberal Alliances Ungdom anerkender ikke enhedsorganisering, da vi tror på, at hvert
enkelt individ selv kan bestemme, hvilken forening de vil repræsenteres af.

Frit salg af sexdukker og sexrobotter

Det bør i Danmark være lovligt, at sælge sexdukker og sexrobotter af enhver udformning,
så længe disse ikke kan krænke en tredjeparts negative frihedsrettigheder.

Gør overvågning af hvidvask til en myndighedsopgave

Kontrol af hvidvask, terrorfinansiering og transaktioner burde være en myndighedsopgave
og ikke en bankopgave.

Hus- og kæledyr

Husdyrlovgivningen skal liberaliseres.

Ingen administrative foreningsforbud

Foreninger skal ikke kunne forbydes eller opløses ved andet end domstolskendelse.

Ingen minimumsstraffe

Magtens tredeling er et grundlæggende retsstatsprincip som kræver, at henholdsvis lovgivende, udøvende og dømmende magt har stor selvstændighed. Det er derfor yderst problematisk når folketinget indskrænker domstolenes autonomitet ved at indføre minimumsstraffe for bestemte forbrydelser. Domstolene skal fortsat have vide beføjelser til at fastsætte straffen i hver enkelt retssag, og derfor bør indførte minimumsstraffe afskaffes og ingen nye indføres.

Juridisk Abort

I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at juridisk abort bør være en mulighed for mandlige
voldtægtsofre.

Kriminaliser Stealthing og løgn om prævention

Stealthing og løgn omkring prævention, uagtet om det er løgn omkring kondom, p-piller
eller lign. skal være ulovligt.

Lempet våbenlovgivning vedr. ceremonielle blankvåben

Liberal Alliances Ungdom ønsker en lempelse af våbenloven, således at blankvåben til ceremonielt brug fritages for blankvåbenstilladelse.

Modstand mod ansigtsgenkendelse

Liberal Alliances Ungdom 

Nej til formodet samtykke ved organdonation

Vi mener ikke, at staten skal formode, at individet fra myndighedsalderen automatisk vil
donere sine organer ved dødstidspunktet. I stedet mener vi, at staten kan henstille til at
borgeren bør tage stilling til organdonation, fx i form af et officielt brev eller lignende.

Nej til korporlige straffe

Liberal Alliances Ungdom tager afstand fra korporlige afstraffelser af enhver art. Det skal derfor ikke indføres dødsstraf, stening, tvangskastration eller lignende i Danmark.

Offentlighedsloven bør ændres

I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at den nuværende offentlighedslov bør ændres således, at der sikres mere åbenhed og større gennemsigtighed i den offentlige forvaltning. Her tænkes der især på § 23, stk. 1, nr. 2 og § 24 om undtagelse af ministerbetjeningsdokumenter fra aktindsigt samt § 27, nr. 2 om undtagelse af dokumenter, der udveksles mellem en minister og enkelte medlemmer af Folketinget, i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces.

Opsigelse af Kammeradvokataftalen

Den nuværende aftale mellem staten og Advokatfirmaet Poul Schmith (Kammeradvokataftalen) opsiges og erstattes af rammeaftaler på forskellige ressortområder, for at sikre mere konkurrence og bedre priser. Den nuværende Kammeradvokataftale betyder i praksis at Kammeradvokaten er stort set eneleverandør på juridisk rådgivning til staten og en lang række andre offentlige institutioner.

Ordensmagt

Danmark skal have en tidssvarende og borgerfokuseret ordensmagt, der formår at bekæmpe al slags kriminalitet. Ubetinget af hvilket samfundslag det foregår i, hvor i landet det foregår, i hvilken grad det er sofistikeret og dets omfang.

Overvågning

Statens adgang til kommunikationsaflytning og overvågning skal stærkt begrænses.

Præventive anholdelser og visitationszoner

Politiet skal ikke have adgang til at foretage præventive anholdelser eller at oprette visitationszoner.

Retten til at ytre sig

Imam-loven og racismeparagraffen skal afskaffes, da de er med til at begrænse ytringsfriheden.

Staten bør ikke kunne konfiskere tredjemands køretøj ved vanvidskørsel

Som et forsøg på at dæmme op for såkaldt vanvidskørsel på de danske veje, har politiet fået mulighed for at konfiskere et køretøj som er blevet brugt til at overskride hastighedsgrænsen med 100% eller mere. Dette uagtet, at føreren af køretøjet ikke er identisk med ejeren, som derved uskyldigt får konfiskeret sit køretøj. Det er et uforholdsmæssigt stort indgreb i ejendomsretten og bør derfor ophøre.

Testamentering

Enhver skal have lov til at testamentere sin krop og ejendom, til hvad personen end lyster.

Tillad ansigts-, hals- og håndtatoveringer

Man har ejerskab over egen krop, hvorfor staten ikke skal diktere, hvor eller hvordan individet udsmykker sin krop. Derfor skal tatoveringsloven § 1 stk. 2 ophæves.

Tillad billigelse af kriminalitet

Offentlig billigelse af handlinger, kriminelle eller ej, er i sig selv en offerløs og demokratisk handling, og dermed omfattet af ytringsfriheden. Sådanne billigelser bør derfor ikke kriminaliseres, og straffelovens § 136 Stk. 2 om billigelsen af visse forbrydelser bør afskaffes.

Tillad forhånelse af myndighedspersoner

Al lovgivning, der begrænser muligheden for at forhåne myndighedspersoner skal
afskaffes, da sådan lovgivning på usaglig vis begrænser ytringsfriheden i for stort et
omfang.

Tillad forhånelse af fremmede nationer og nationalflag 

I dag kan man straffes for at ”forhåne en fremmed nation, en fremmed stat, dens flag eller andet anerkendt nationalmærke eller De Forenede Nationers eller Det Europæiske Råds flag”. Dette er en unødig indskrænkning af ytringsfriheden, og straffelovens § 110 e bør derfor afskaffes.

Tillad masker

Danmark bør ikke have et generelt maskeforbud.

Tillad tobaksprodukter med smag

Al rygning, om det så er med eller uden smag, er lige skadeligt, og derfor skal staten ikke
regulere hvilke tobaksprodukter der sælges i Danmark.

Våbenlovgivning og selvforsvar

Alle borgere skal have ret til at bære passive forsvarsvåben, eksempelvis stunguns eller peberspray. Derudover bør man arbejde hen mod en mere liberal våbenlovgivning hvor borgerne, i videre omfang end i dag, har mulighed for at eje, anvende og bære skydevåben til selvforsvar, hobby og jagt. Man skal have en licens for at kunne anskaffe og benytte sig af et skydevåben.

Afskaf aktieavance-, PAL- og kapitalindkomstbeskatningen

Liberal Alliances Ungdom ønsker at fjerne beskatningen på aktier, pensionsafkast og
finansielle instrumenter, da beskatning af investeringer overvejende har en skadelig
virkning.

Afskaf alle skattefradrag 

Skattesystemet bør være så gennemskueligt som muligt og ikke være forfordelende, hvorfor alle skattefradrag bør afskaffes.

Afskaf AM-bidraget

Arbejdsmarkedsbidraget straffer deltagelse på arbejdsmarkedet, både for rengøringsdamen såvel som direktøren. I Liberal Alliances Ungdom mener vi derfor, at AM-bidraget bør afskaffes.

Afskaf arveafgiften

Arveafgiften skal afskaffes, da staten ikke skal profitere på dødsfald, ligesom det hæmmer vækst, velstand og familier til skade for Danmark som helhed og familier i sig selv.

Afskaf den statslige indkomstskat

Den statslige indkomstskat bør afskaffes så skatteopkrævningen foregår så decentralt som muligt.

Afskaf iværksætterskatten

I dag er der differentieret beskatning af udbytter, afhængig af holdingselskabets ejerandel. Hvis ejerandelen er under 10% af det underliggende selskab, bliver den del af udbyttet, der kanaliseres op, dobbeltbeskattet.

Afskaf selskabsskatten

Selskabsskatten er en af de mest vækst- og produktivitetshæmmende skatter i landet, og er de facto også en skat på lønmodtagere. I Liberal Alliances Ungdom mener vi derfor, at den bør afskaffes.

Afskaf tinglysningsafgiften 

Tinglysningsafgiften udgør i dag 1,45% af det pantsikrede beløb + 1.825 kroner. Det er et yderst højt gebyr til staten for blot at notere et pant, og det er en unødig afgift for både privatpersoner og virksomheder

Afskaf tvangsarven

Det er ikke statens opgave at bestemme hvem, der har krav på en afdøds arv. Derfor går vi ind for en afskaffelse af den lovbestemte tvangsarv til den dødes børn og ægtefæller på op til 25% af dødsboet.

Advokatbistand i anbringelsessager

En anbringelse er et stort indgreb i både barnets og forældrenes liv. Derfor mener vi, at kommuner skal være forpligtet til at finansiere advokatbistand i alle anbringelsessager. I dag er det kun et krav ved tvangsanbringelser.

Beskyttelse af de private tilbud

I Liberal Alliances Ungdom kæmper vi imod udviklingen, hvor man fra politisk side forsøger at umuliggøre at drive private daginstitutioner og bosteder ved at foreslå forbud mod at trække overskud ud af disse. Vi skal værne om de private tilbud på socialområdet, da vi ikke mener, at der er et modsætningsforhold mellem at skabe velfærd for borgerne og hente profit herpå.

Frit ægteskab

Staten skal ikke kunne bestemme hvem, og hvor mange, myndige mennesker må gifte sig med. Ægteskabet skal være en frivillig kontrakt mellem mennesker, og staten skal derfor heller ikke diskriminere på baggrund af civilstatus. Af den grund skal ægteskabskontrakter og lignende heller ikke registreres af staten.

Indfør sociolancer som skal sendes i privat udbud. 

I Danmark er ambulancetjenesten under et massivt pres. Mange af de opgaver, ambulancerne bliver kaldt ud til, omfatter ikke somatisk syge patienter og behøver dermed ikke en ambulance, men en sygetransport eller en sociolance. Efter testperioden i Region H har sociolancen vist, at det skaber et tryggere miljø for de udsatte borgere samt, at der kan spares penge hos ambulancetjenesten, hvis den indføres.

Lovliggør tiggeri 

Tiggeri skal ikke være ulovligt.

Rugemødre

I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at det skal være lovligt at være rugemor og at rugemødre skal have ret til at kræve betaling, hvis de ønsker det.

Socialrådgivere skal autoriseres

For at styrke retssikkerheden mener Liberal Alliances Ungdom, at det skal være et lovkrav, at man skal have autorisation for at kunne arbejde som socialrådgiver.

Sæt barslen fri

I Liberal Alliances Ungdom stiller vi os kritiske over for den politiske indblanding på barselsområdet, da der ingen øremærkning bør være. Dette er undtagen de for moderen henholdsvis fire ugers graviditetsorlov før fødsel, samt to ugers barselsorlov herefter, der fortsat bør være øremærket.

Afskaf kravet om værge-/forældresamtykke til abort for 15-17 årige 

Fordi den seksuelle lavalder er 15 år, mener Liberal Alliances Ungdom, at alle kvinder, der er fyldt 15 år, skal have ret til fri abort uden samtykke fra deres forældre eller værge.

Forbyd omskæring af drengebørn

Omskæring af drenge (under 18 år) skal være ulovligt undtaget ved medicinske formål, da religionsfrihed også indbefatter friheden fra religion – hensyn til forældrenes religiøse eller kulturelle ønsker kan aldrig stå over individets frihed.

Fri abort i rigsfællesskabet

Liberal Alliances Ungdom mener at den fri abort bør gælde i alle dele af rigsfællesskabet.

Fuldt ejerskab over egen krop

Staten ejer ikke borgernes krop. Tiltag som automatisk organdonation og lignende skal derfor ikke indføres, da udgangspunktet herfor er staten som ejer af borgerens krop. I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at borgeren bør have fuldt ejerskab over sin egen krop. Derfor skal det desuden være lovligt at sælge organer, blod og andet væv fra egen krop.

Gør det obligatorisk at følge børnevaccinationsprogrammet

Det skal være obligatorisk for forældre at følge det danske børnevaccinationsprogram, og lade deres børn blive vaccineret, medmindre der er medicinske hensyn, der taler imod dette.

Legaliser aktiv dødshjælp og assisteret selvmord

Aktiv dødshjælp og assisteret selvmord skal være lovligt for myndige personer ved hjælp af sundhedsfagligt personale. Ingen læge eller sundhedsfagligt personale er forpligtet til at assistere.

Narkotika

Liberal Alliances Ungdom ønsker en fuld legalisering af hash og andre narkotiske stoffer. Dette skal indebære produktion, forarbejdning, distribution, salg og forbrug. Ligeledes modarbejder vi krigen mod narkotika.

Privatisér hospitalsdriften

Hospitalsdrift skal ikke varetages af offentlige myndigheder.

Udvidet frit sygehusvalg fra dag 1

Patienter skal have mulighed for at vælge et privathospital fra dag et, hvis der er venteliste eller anden begrænsning.

Afskaf begrænsningerne på motorcykelkørekort

Som det ser ud nu, er motorcykelkørekort inddelt i tre kategorier efter motoreffekt og alder. Der bør ligesom ved bilkørekort ikke være begrænsninger for størrelse af motorcykel, når først man har taget kørekort.

Afskaf begrænsninger på transportvirksomhed

Danmark skal afskaffe begrænsninger på virksomheder, der bedriver transport inden for person eller gods, og i stedet lade markedet og konkurrencen herske.

Afskaf registreringsafgiften

I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at registreringsafgiften bør afskaffes, både på benzin-, diesel-, hybrid- og elbiler.

Danmark skal sælge alt ikke-kritisk infrastruktur og selskaber

Danmark skal privatisere al ikke-kritisk infrastruktur og alle ikke-kritiske selskaber, herunder DSB, PostNord og Ørsted, men beholde kritisk infrastruktur som eksempelvis vores elnet, gasnet og banenet. Staten skal ikke eje infrastruktur, der ikke har sikkerhedsmæssig eller økonomisk nødvendighed og fornuft, da den ikke er den rette til at eje eller drive det.

Kørekort og køreprøve

Det nuværende alderskrav på 17 år for at begynde på kørekort til bil skal sænkes til 16 år, dog med det krav at den nye bilist fra alderen 16-18 år er i følgeskab med en ældre og mere erfaren bilist. Dette kunne være med til at give den unge bilist mere erfaring og en del mere forberedelse, inden personen skal stå på egne ben i trafikken. Vi mener også, at man skal have mulighed for selv at kunne gå op til teori- samt køreprøve: man kan selv have studeret teori hjemmefra, og skal altså ikke tvinges til at betale en kørelærer for teoriundervisning for at kunne gå op til en teoriprøve. Ligeså kan man på private veje også selv lære at køre bil, og der skal derfor også være mulighed for at gå op til en køreprøve udenom en kørelærer.

Skiltede stærekasser

Fotovognene er gået hen og blevet en indtægtskilde for staten frem for den oprindeligt ønskede effekt med at få folk til at sænke farten. I stedet bør man gøre som fx i Sverige, hvor man har set en langt større effekt ved opsætning af stærekasser. Fotovognene bør derfor afskaffes til fordel for stærekasser.

100 % koblingsprocent på fri- og privatskoler

Danmark skal hæve koblingsprocenten på fri- og privatskoler til 100 %, så pengene følger barnet.

Afskaf de kommunale skoledistrikter

Vi ønsker reelt frit valg af uddannelsesinstitution og derfor en ophævelse af kommunale skoledistrikter.

Afskaf offentlig finansiering af nordiske støtteordninger

I Liberal Alliances Ungdom ser vi positivt på ordninger som Nordplus, der yder tilskud til udveksling af undervisere, elever og studerende, samt på netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande. Vi mener dog, at sådanne ordninger skal finansieres privat og ikke af skattekroner fra de nordiske lande. Et andet eksempel er Nordjobb-ordningen, som tilbage i 1985 var finansieret med midler, som stammede fra erhvervslivet. Det kunne lade sig gøre dengang, og det kan lade sig gøre i dag. Blot fordi noget har succes, skal det offentlige ikke støtte det. I Liberal Alliances Ungdom opfordrer vi derfor Nordisk Ministerråd til at fjerne støtten til denne og lignende ordninger og i stedet lade private virksomheder og institutioner stå for finansieringen.

Afskaf røgfri skoletid 

Reglerne om røgfri skoletid skal afskaffes. Staten skal ikke blande sig i, hvad folk gør med deres egen krop, hverken når de befinder sig på deres uddannelsesinstitution eller andetsteds.

Afskaf SU’en 

Vi bør tilskynde, at unge mennesker prioriterer at opbygge erhvervserfaring og tjene deres egne penge. Uddannelse er folks eget ansvar og en investering i egen fremtid. Derfor skal staten ikke finansiere studerendes leveomkostninger, mens de uddanner sig. 

Bedre muligheder for uddannelse på tværs af de nordiske lande

I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi at gøre det nemmere at uddanne sig i andre lande end sit hjemland. Vi mener, at en øget konkurrence mellem uddannelsesinstitutioner i hele Norden vil medføre en lang række fordele – nøjagtigt som den frie konkurrence altid har gjort. Derfor mener vi, at der skal være mulighed for uhindret at studere i andre nordiske lande og bevæge sig frit rundt mellem uddannelser i Norden. Der er imidlertid en række udfordringer. Eksempelvis kan ikke alle uddannelser på tværs af landene godkendes, hvilket resulterer i, at mange unge er nødsagede til at supplere deres uddannelser med ekstra fag/kurser, når de returnerer til deres hjemlande. I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke, at staten skal opsætte barrierer for, hvornår en uddannelse kan godkendes – det må være op til arbejdsmarkedet at vurdere dette.

Chicago-principperne ind i universitetsloven

Chicago-principperne skal indskrives i universitetsloven.

Danmark bør ikke udflytte uddannelser fra de store byer

Udflytning af uddannelser lader ikke til at have nogen positive effekter for hverken erhvervslivet, de studerende, forskningsmiljøet eller omkostningsniveauet, og bør derfor rulles tilbage. 

Folkeskolen

Folkeskolerne skal lokalt have så meget frihed som muligt til at drive skolen og undervise som de finder bedst. Der skal i højere grad være mulighed for at indføre niveaudelt undervisning.

Fri forskning

Staten bør støtte fri grundforskning.

Frie donationer til uddannelsesinstitutioner

Der skal ikke være særlige restriktioner på pengedonationer til uddannelsesinstitutioner.

Frit udbud af universitetsuddannelser

Det bør være op til det enkelte universitet selv, hvilke uddannelser de ønsker at udbyde, hvordan disse enkeltvis er tilrettelagt, og hvor mange pladser hver enkelt uddannelse har.

Indfør frit gymnasievalg

Danmark skal indføre et frit gymnasievalg i hele landet, så elever frit kan vælge på tværs
af geografi, offentligt, privat eller noget fjerde

Lad uddannelsesinstitutionerne bestemme

Universiteterne skal selv fastsætte optagelseskravene for deres egne uddannelser. I dag er det Uddannelses- og Forskningsministeriet, der fastsætter kravene efter en indstilling fra uddannelsesinstitutionerne. Vi mener, at det skal være op til de enkelte uddannelsesinstitutioner selv at fastsætte, hvilke kompetencer, der skal være afgørende for at blive optaget på uddannelsen. På den måde skabes der en øget konkurrence mellem institutionerne, hvilket medfører højere kvalitet.

Revurder taxametersystemet

De danske ungdomsuddannelser er i alt for høj grad præget af, at institutionerne bliver bevilget midler på baggrund af, hvor mange der består. For at hæve det faglige niveau på ungdomsuddannelserne bør man derfor afskaffe det sociale taxameter samt færdiggørelsestaxameteret. Dette vil sikre, at de enkelte ungdomsuddannelser ikke har et incitament til ikke at sanktionere dovne og umotiverede elever eller fravælge dygtige elever til fordel for mindre dygtige.

Afskaf FN’s positive menneskerettigheder

FN’s positive menneskerettigheder skal afskaffes. Der eksisterer i udgangspunktet ikke positive menneskerettigheder, kun negative. Derfor bør disse dele af menneskerettighedserklæringen afskaffes.

Anerkend Tibet som selvstændig stat

Tibet udgør efter alt at dømme en undertrykt nation der er ufrivilligt underlagt kinesisk styre. Danmark bør derfor med henvisning til ethvert folks selvbestemmelsesret støtte op om tibetansk selvstændighed.

Bedre muligheder for bevægelse på tværs af de nordiske lande

Skattesystemerne i de forskellige nordiske lande er så komplicerede, at man nemt vikles ind i bureaukrati og dobbeltbeskatning. Dette gør sig gældende for folk i arbejde, men gælder også for studerende og for pensionister. Eksempelvis beskattes danske pensioner først, når deres penge udbetales, hvor de i Norge beskattes som de optjenes, hvilket kan skabe situationer, hvor en dansk pensionist dobbeltbeskattes i Norge. Et andet eksempel er at dansk SU beskattes, hvorimod den svenske ikke gør, hvormed der skabes problemer for svenske studerende i Danmark. I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at de nordiske lande bør samarbejde om at finde fælles løsninger på disse problemer, så der også i praksis er fri bevægelighed landene imellem.

Danmark skal anerkende Hong Kongs selvbestemmelsesret

Ethvert folk har ret til at bestemme over egne politiske forhold, og Hong Kongs befolkning har konsekvent og over længere tid udvist et klart ønske om større politisk selvstændighed fra Kina. Danmark bør anerkende Hong Kongs befolknings selvbestemmelsesret og støtte op om enhver grad af øget selvstændighed og demokratisk selvstyre, befolkningen måtte ønske.

Danmark skal kæmpe for at udvide Taiwans (Republikken Kinas) diplomatiske status

Taiwan (Republikken Kina) udgør et de facto selvstændigt land, men har kun begrænset diplomatisk anerkendelse i det internationale samfund grundet pres fra Folkerepublikken Kina. Danmark bør være en konsekvent forkæmper for at udvide Taiwans internationale diplomatiske status i det omfang, Taiwan ønsker det.

Den Nordiske Pasunion skal bevares

Den Nordiske Pasunion skal bevares, og vi ser meget kritisk på alle nordiske lande, der vælger at indføre grænsekontrol, da det begrænser frihed til bevægelighed, hæmmer vækst og medfører at færre borgere kommer i arbejde.

En tostatsløsning for Israel og Palæstina

Liberal Alliances Ungdom mener, at Israel skal fjerne støtten til de ulovlige bosættelser på Vestbredden og i Golanhøjderne, så der kan oprettes en langtidsholdbar tostatsløsning. Desuden anser Liberal Alliances Ungdom ikke terrororganisationen Hamas for at være et legitimt styre i de palæstinensiske områder, og derfor er en tostatsløsning først mulig, når Hamas ikke længere er ved magten.

Et aktivt Danmark i et aktivt FN

Danmark har altid været et aktivt medlem af FN, og vi har som nation bidraget til meget af organets virke og principskabelse. Som initiativtager til resolutioner og løsninger i sikkerhedsrådet og generalforsamlingen, står det klart for enhver, at den danske regering har rig mulighed for indflydelse i de forenede nationer. Derfor mener vi i Liberal Alliances Ungdom, at Danmark skal forblive medlem af FN, og fortsat bidrage til den internationale debat, i alle organets kamre.

FN tilbage til kerneprincipperne

FN blev grundlagt som et mellemstatsligt organ med fremme af international dialog og fredsskabelse til formål. I de seneste år er der dog kommet større og større fokus på, at FN skal optræde som en selvstændig aktør uden om medlemslandene. Her tænkes der specielt på fattigdomsbekæmpelse, udviklingsprojekter og fremme af positive frihedsrettigheder i den tredje verden. I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at Danmark skal følge vores internationale forpligtelser og bestræbe os på at ratificere de udviklingsmål, der sættes af FN’s medlemslande. Den danske regering skal dog arbejde hen imod, at der i FN ikke tabes fokus på det mellemstatslige samvirke og fremme af fred og diplomati.

Fordøm den kinesiske stats krænkelser af menneskerettighederne

Den kinesiske stat har gennem længere tid systematisk og groft krænket grundlæggende menneskerettigheder i bl.a. Xinjiang, Tibet og Hong Kong. Den kinesiske stat udviser en konsekvent mangel på respekt for både sine egne borgeres rettigheder og den internationale kamp for demokrati og menneskerettigheder. Liberal Alliances Ungdom fordømmer den kinesiske stat for disse forbrydelser, og opfordrer den danske stat til at gøre det samme.

Fordøm Ruslands invasion af Ukraine

I Liberal Alliances Ungdom fordømmer vi Rusland for at militært invadere Ukraine. Rusland har haft frit spil for længe, og vi bør nu sanktionere dem hårdt samt stoppe for al handel mellem Danmark og Rusland. Danmark bør desuden støtte Ukraine militært.

Færøerne og selvbestemmelse

Liberal Alliances Ungdom anerkender Færøernes ret til at afholde en juridisk bindende afstemning om selvstændighed, såfremt et færøsk demokratisk flertal måtte ønske dette.

Grænsehindringer i Norden

Liberal Alliances Ungdom mener at de nordiske lande skal fjerne alle former for grænsehindringer der er til gene og skade for den frie bevægelighed af borgere, varer, kapital, tjenester og arbejdskraft i Norden.

Grønland og selvbestemmelse

Liberal Alliances Ungdom anerkender Grønlands ret til at afholde en juridisk bindende afstemning om selvstændighed, såfremt et grønlandsk demokratisk flertal måtte ønske dette.

Udlandsdanskere

I øjeblikket mister udlandsdanskere deres stemmeret i Danmark, når de har boet i udlandet i to år. Denne grænse bør hæves til minimum ti år, som også er tilfældet i langt de fleste europæiske lande.

Udvikling gennem frihandel

Danske og europæiske virksomheder står i dag overfor massive udfordringer, når det kommer til at bringe deres forretning ud til vækstområder verden over. Det er specielt toldmure og lovgivningsbarrierer, der står i vejen for gnidningsfri handel mellem alle FN’s medlemsstater. I Liberal Alliances Ungdom mener vi derfor, at FN skal sætte den frie bevægelighed af valuta og varer som vigtigste hjørnesten i organets udviklingskoordination, for at sikre varig vækst til alle medlemslande.

Meld dig ind i dag

Bliv en del af Danmarks liberale ungdom, hvor vi kæmper for et mere liberalt og frit Danmark. Et medlemskab af Liberal Alliances Ungdom koster kun 100 kr./året og giver dig bl.a. mulighed for:

  • Deltag i landsdækkende uddannelsesweekender
  • Bliv en del af vores liberale uddannelsesklub
  • Deltag i relevante seminarer, som tager udgangspunkt i liberale løsninger på relevante politiske problemstillinger
Bliv medlem
usermagnifiercrosschevron-down